helium_helium_test_pand.jpg - Delta Helium Test
delta_helium_test_2.jpg - Delta Helium Test
7s6-helium_lek_test_in-bedrijf_1.jpg - Delta Helium Test
YQU-helium_lek_test_in-bedrijf_2.jpg - Delta Helium Test
vEt-helium_lek_test_overdruk_1.jpg - Delta Helium Test
1g0-helium_lek_test_overdruk_2.jpg - Delta Helium Test

Privacy statement

 

Delta Helium Test BV

 

Delta Helium Test BV, gevestigd aan Hertzweg 2 4338 PX  Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.deltaheliumtest.nl    info@deltaheliumtest.nl

Hertzweg  2

4338 PX  Middelburg

Tel +31 118 594450

 

Rein de Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Delta Helium Test BV. Hij is te bereiken via info@deltaheliumtest.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Delta Helium Test BV verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers in het algemeen maar in het bijzonder bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deltaheliumtest.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Delta Helium Test BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om diensten en/of goederen aan u te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Delta Helium Test BV neemt  geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Delta Helium Test BV) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

Delta Helium Test BV bewaart persoonsgegevens van werknemers of bedrijfscontactpersonen niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens         > Bewaartermijn            > Reden

Personalia             > Gedurende dienstverband  of project          > Uitoefening bedrijfsactiviteiten                        

Adres                     > Gedurende dienstverband of project          > Uitoefening bedrijfsactiviteiten                        

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Delta Helium Test BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst of voeren wij overleg om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Delta Helium Test BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Delta Helium Test BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Delta Helium Test BV en heeft u het recht op gegevensoverdraag-baarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, toe te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deltaheliumtest.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Delta Helium Test BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Delta Helium Test BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@deltaheliumtest.nl.